DDWare logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Doel & rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DDSoft vzw en haar klanten, en op alle aanbiedingen die DDSoft vzw doet.

Artikel 2: Duur

Contracten voor het creëren van toepassingen op maat gelden vanaf startdatum tot aflevering.

Contracten voor opleidingen en services gelden vanaf overeenkomst tot einddatum van de opleiding of service.

Artikel 3: Facturatie

Al onze facturen moeten binnen de 30 dagen betaald worden op rekeningnummer: BE63 0689 0310 6908.

Al onze betalingen geschieden in EURO.

DDSoft vzw is vrijgesteld van belastingen, hierdoor moeten wij geen BTW doorrekenen.

Als de factuur niet betaald wordt, zullen we maandelijks een aanmaning sturen. Na de 3de aanmaning kunnen we ons geld opeisen via de rechtbank van Brugge.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

DDSoft vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of indirecte schade ten gevolge van diefstal, of het opduiken van ‘virussen’ op smartphones, tablets en pc’s waarop applicaties van DDSoft vzw staan.

Artikel 4: Overmacht

Als er zich een geval van overmacht voordoet na de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering hiervan verhinderd wordt door bijvoorbeeld: brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoersmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik vallen deze buiten de wil van beide partijen.

De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk ter kennis leggen.

Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van DDSoft vzw als van de klant.